Other

-

Sarah DeWald Entrepreneurship '19 other
Rosina Alken Mini-Economy '20 other
Freida Ann McNeil Econ '11; Personal Finance '15; Entrepreneurship '19 other
Ramona Burton Personal Finance '16 other
Jane Chalkley Economics '17 other
Melissa Lee Economics '17 other
Ben Lee C&E '16 other
Deneen Tugman other